دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

 

قالب مقالات انگلیسی با استفاده از LaTeX و قالب مقالات فارسی با استفاده ار فارسی سازهای آن (مانند(XePersian است    .