دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

سیستم های دینامیکی

بررسی شده Open Submissions بررسی شده Peer Reviewed
سردبیران
  • سیدامین اصفهانی, دانشگاه دامغان

معادلات دیفرانسیل

بررسی شده Open Submissions بررسی شده Peer Reviewed
سردبیران
  • سیدامین اصفهانی, دانشگاه دامغان

کاربردهای معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی در ساير علوم

بررسی شده Open Submissions بررسی شده Peer Reviewed
سردبیران
  • سیدامین اصفهانی, دانشگاه دامغان