دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

کنفرانس

تاریخ برگزاری همایش ۲ تیر ۱۳۹۳
اختتامیه همایش ۴ تیر ۱۳۹۳

وب سایت

تاریخ انتشار در وب سایت ۳۰ دی ۱۳۹۲
انتقال به بایگانی کنفرانس ها ۳۰ دی ۱۳۹۳

ارسال مقالات

شروع ثبت نام شرکت در همایش ۳۰ دی ۱۳۹۲
پایان ثبت نام شرکت در همایش ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
تاریخ انتشار فراخوان مقاله ۳۰ دی ۱۳۹۲
شروع پذیرش مقالات ۳۰ دی ۱۳۹۲
پایان پذیرش مقالات ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

داوری ها

شروع ثبت نام داوران ۳۰ دی ۱۳۹۲
پایان ثبت نام داوران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳