دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

محورهای سمینار


* معادلات دیفرانسیل
  • روش‌های تحلیلی در معادلات دیفرانسیل عادی/پاره ای
  • معادلات دیفرانسیل تصادفی
  • تحلیل معادلات دیفرانسیل فازی
  • مساله معکوس
  • معادلات انتگرالی

* سیستمهای دینامیکی
  • نظریه ارگودیک
  • دینامیک هموار و توپولوژیک
  • هامیلتونین‌ها
  • دینامیک مختلط
  • روش‌های هندسی

* کاربردهای معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی در ساير علوم